Huurovereenkomst

Huurovereenkomst betreffende roerende zaken

 

Partijen

Wonende aan de …………………………….   Postcode……………………… woonplaats……………………………….

Hierna te noemen verhuurder of huurder…………………………….

 

Overwegen het volgende

Partijen wensen een huuroverkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.

Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen.

Verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze overeenkomst.

Zijn overeengekomen

 

Artikel 1 omschrijving gehuurde

Verhuurder verhuurt aan de huurder en huurder huurt van verhuurder de volgende roerende goederen………………………………………….., hierna te noemen het gehuurde.

Artikel 2 Bestemming gehuurde

 1. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als waar het product voor dient……………………………………gebruiken.
 2. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 19.

Artikel 3  Duur overeenkomst

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en gaat in op …………………………. En eindigt op ……………………………
 2. Bij het verstrijken van de in 3.1. bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daarvoor opzegging door verhuurder of huurder is vereist.

Artikel 4  Staat van onderhoud

 1. Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in de goed onderhouden staat wordt opgeleverd. Partijen maken bij oplevering een proces verbaal van oplevering op, waarin de staat van het gehuurde wordt beschreven.
 2. Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient huurder zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan verhuurder te melden.

 Artikel 5 Huurprijs

 1. De huurprijs wordt door verhuurder bij huurder in rekening gebracht en is bij aanvang ………………….. verschuldigd per dag of week of maand……………………………., zegge bedrag volledig uitschrijven………………………………………………………………. Euro.
 2. Partijen spreken af dat verhuurder omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.
 3. Huurder zal de totale huurprijs steeds voor of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft betalen, na betaling dienen beide partijen naam en handtekening te zetten naam huurder ………………………………………… handtekening huurder………………………………., naam verhuurder…………………………………… handtekening verhuurder……………………………………….. als de betaling is voldaan, zonder toepassing van enige aanspraak op, korting, verrekening of opschorting.

Artikel 6  Huurprijsverhoging

 1. Verhuurder heeft het recht jaarlijkse de huurprijs te verhogen aan de hand van de van de consumentenprijsindex CPI, reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het centraal bureau voor statistiek CBS, voor het eerst per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin deze overeenkomst is aangegaan en vervolgens jaarlijks op 1 januari.
 2. Als de indexering van de huurprijs op basis van het onder 1. Genoemde leidt tot een lagere huurprijs voor dat jaar ongewijzigd.
 3. Verhuurder kan een aanpassing van de huurprijs doorvoeren, zonder dat hij daarvan voorafgaande mededeling hoeft te doen aan huurder.

Artikel 7 Waarborgsom

 1. Huurder zal voor of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan verhuurder een waarborg betalen ter grootte van een bedrag van…………………………. 10% van de nieuwwaarde.
 2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten voor noodzakelijk blijkende reparaties.
 3. Betaling geschiedt door overmaking op de bankrekening van verhuurder met rekeningnummer …………………………………….. ten name van……………………………

Artikel 8  Gebruiksvoorschriften

 1. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet, APV of ander overheidsvoorschrift.

Huurder dient zich tevens te houden aan de eisen en voorschriften gesteld door nutsbedrijven die gas, water en-of elektriciteit leveren.

 1. Huurder zal met het gehuurde omgaan als goed huisvader en zorgdragen voor passende en veilige opslag.
 2. Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde dan wel schade veroorzaakt door het gehuurde.
 3. Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder te melden.
 4. Huurder meldt een gebrek of dreigende schade direct aan verhuurder, waarbij verhuurder het gebrek of de schade zo spoedig mogelijk zal herstellen.

Huurder zal op zijn beurt passende maatregelijken nemen om schade aan het gehuurde te voorkomen of te beperken.

 1. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 19.

 Artikel 9 Verplichtingen van huurder met betrekking tot onderhoud en herstel

 1. Herstel van schade als gevolg van onbehoorlijk gebruik van het gehuurde komt voor rekening van huurder.
 2. Kleine herstellingen aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 3. Als huurder het ondanks daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalaat om binnen een in de ingebrekestelling redelijke termijn de tot zijn verantwoordelijkheid behoren herstellingen te late uitvoeren, dan mag verhuurder de werkzaamheden voor rekening en risico van huurder laten verrichten.

Artikel 10  Verplichtingen van verhuurder met betrekking tot onderhoud en herstel

 1. Herstellingen die op grond van de wet en deze overeenkomst niet voor rekening van huurder komen, zijn voor rekening van verhuurder.

Huurder zal de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdig aan verhuurder melden en verhuurder zal de werkzaamheden binnen een redelijke termijn verrichten.

 1. Huurder dient verhuurder ten alle tijden in de gelegenheid te stellen om het sub 1 genoemde onderhoud en herstel uit te voeren.

Artikel 11  Veranderingen aan het gehuurde

 1. Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde, tenzij de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst eenvoudig en zonder hoge kosten ongedaan gemaakt kunnen worden. Kosten voor het ongedaan maken van de aanpassing is voor rekening van de huurder.
 2. Indien huurder ins strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 12 Onderhuur

 1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
 2. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en-of aansprakelijk is, geen schuld treft ten aanzien van het staan van de schade.
 2. Het in het eerste lid bepaalde laat onverlet dat huurder gehouden is krachtens de wet en deze overeenkomst om bepaalde zaken aan het gehuurde te onderhouden, herstellen en-of vervangen.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij

Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder gelden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevold van opzet of grove schuld van verhuurder zelf.

Artikel 14 Vergunningen

 1. Indien huurder wettelijk verplicht is over bepaalde vergunningen te beschikken, is de verantwoordelijkheid van de huurder dat hij aan de gestelde eisen voldoet.

Onder vergunningen wordt ook verstaan goedkeuringen en ontheffingen.

 Artikel 15 Tussentijdse beëindiging

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds beëindigen, indien huurder in gebreke is. Huurder is in ieder geval in gebreke als 1 van de volgende omstandigheden zich voordoet

Huurder komt een bepaling in deze overeenkomst niet na

Huurder voldoet de huurprijs niet op het afgesproken tijdstip

Aan huurder wordt surseance ban betaling verleend of hij wordt in staat van faillissement verklaard.

Artikel 16 Einde huurovereenkomst en oplevering

 1. Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat zoals beschreven in het proces verbaal van oplevering, waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage van veroudering.
 2. Indien huurder de geconstateerde gebreken niet tijdig en volledig heeft hersteld of het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet conform de bepaling in lid1 heeft opgeleverd, is verhuurder gerechtigd deze op kosten van huurder zelf te laten verrichten.

Artikel 17 Levering en teruggave

 1. Huurder dient zelf de gehuurde goederen bij verhuurder op te halen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat verhuurder zich met het brengen en-of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd- gelost kan bereiken via een begaanbare weg.
 2. Huurder is gehouden, na het einde van de overeenkomst of na opzegging van de overeenkomst, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de overeenkomst het gehuurde terug te geven.
 3. De kosten voor de levering en teruggave van het gehuurde komen voor rekening van huurder, tenzij partijken uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 18 Boetebepaling

 1. Indien huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2, 9, 12, 13 en 15 overtreedt, verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van …………………….. euro alsook een bedrag van 2% van de boete voor iedere kalenderdag dat de overeenkomst voortduurt.
 2. Deze boete laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling dien het dicht in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank in het arrondissement waar verhuurder zijn woonplaats dan wel vestigingsplaats heeft bevoegd.

 

Aldus getekend

 

Verhuurder naam, handtekening en datum                          Huurder naam, handtekening en datum

…………………………………………………………………..                        ……………………………………………………………….

 

Neem er nooit genoegen mee dat de huurder zelf al een overeenkomst of een kopie voor u heeft gemaakt.

Maak altijd een foto of kopie van een persoonsbewijs, zodat u zelf kunt controleren of alle gegevens juist zijn.

Huurvanparticulieren.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor deze huurovereenkomst.

 

 

Huurovereenkomst betreffende roerende zaken

 

Partijen

 

Wonende aan de …………………………….   Postcode……………………… woonplaats……………………………….

Hierna te noemen verhuurder of huurder…………………………….

 

Overwegen het volgende

Partijen wensen een huuroverkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.

Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen.

Verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze overeenkomst.

 

Zijn overeengekomen

Artikel 1 omschrijving gehuurde

Verhuurder verhuurt aan de huurder en huurder huurt van verhuurder de volgende roerende goederen………………………………………….., hierna te noemen het gehuurde.

Artikel 2 Bestemming gehuurde

 1. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als waar het product voor dient……………………………………gebruiken.
 2. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 19.

Artikel 3  Duur overeenkomst

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en gaat in op …………………………. En eindigt op ……………………………
 2. Bij het verstrijken van de in 3.1. bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daarvoor opzegging door verhuurder of huurder is vereist.

Artikel 4  Staat van onderhoud

 1. Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in de goed onderhouden staat wordt opgeleverd. Partijen maken bij oplevering een proces verbaal van oplevering op, waarin de staat van het gehuurde wordt beschreven.
 2. Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient huurder zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan verhuurder te melden.

 Artikel 5 Huurprijs

 1. De huurprijs wordt door verhuurder bij huurder in rekening gebracht en is bij aanvang ………………….. verschuldigd per dag of week of maand……………………………., zegge bedrag volledig uitschrijven………………………………………………………………. Euro.
 2. Partijen spreken af dat verhuurder omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.
 3. Huurder zal de totale huurprijs steeds voor of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft betalen, na betaling dienen beide partijen naam en handtekening te zetten naam huurder ………………………………………… handtekening huurder………………………………., naam verhuurder…………………………………… handtekening verhuurder……………………………………….. als de betaling is voldaan, zonder toepassing van enige aanspraak op, korting, verrekening of opschorting.

Artikel 6  Huurprijsverhoging

 1. Verhuurder heeft het recht jaarlijkse de huurprijs te verhogen aan de hand van de van de consumentenprijsindex CPI, reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het centraal bureau voor statistiek CBS, voor het eerst per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin deze overeenkomst is aangegaan en vervolgens jaarlijks op 1 januari.
 2. Als de indexering van de huurprijs op basis van het onder 1. Genoemde leidt tot een lagere huurprijs voor dat jaar ongewijzigd.
 3. Verhuurder kan een aanpassing van de huurprijs doorvoeren, zonder dat hij daarvan voorafgaande mededeling hoeft te doen aan huurder.

Artikel 7 Waarborgsom

 1. Huurder zal voor of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan verhuurder een waarborg betalen ter grootte van een bedrag van…………………………. 10% van de nieuwwaarde.
 2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten voor noodzakelijk blijkende reparaties.
 3. Betaling geschiedt door overmaking op de bankrekening van verhuurder met rekeningnummer …………………………………….. ten name van……………………………

Artikel 8  Gebruiksvoorschriften

 1. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet, APV of ander overheidsvoorschrift.

Huurder dient zich tevens te houden aan de eisen en voorschriften gesteld door nutsbedrijven die gas, water en-of elektriciteit leveren.

 1. Huurder zal met het gehuurde omgaan als goed huisvader en zorgdragen voor passende en veilige opslag.
 2. Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde dan wel schade veroorzaakt door het gehuurde.
 3. Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder te melden.
 4. Huurder meldt een gebrek of dreigende schade direct aan verhuurder, waarbij verhuurder het gebrek of de schade zo spoedig mogelijk zal herstellen.

Huurder zal op zijn beurt passende maatregelijken nemen om schade aan het gehuurde te voorkomen of te beperken.

 1. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 19.

 Artikel 9 Verplichtingen van huurder met betrekking tot onderhoud en herstel

 1. Herstel van schade als gevolg van onbehoorlijk gebruik van het gehuurde komt voor rekening van huurder.
 2. Kleine herstellingen aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 3. Als huurder het ondanks daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalaat om binnen een in de ingebrekestelling redelijke termijn de tot zijn verantwoordelijkheid behoren herstellingen te late uitvoeren, dan mag verhuurder de werkzaamheden voor rekening en risico van huurder laten verrichten.

Artikel 10  Verplichtingen van verhuurder met betrekking tot onderhoud en herstel

 1. Herstellingen die op grond van de wet en deze overeenkomst niet voor rekening van huurder komen, zijn voor rekening van verhuurder.

Huurder zal de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdig aan verhuurder melden en verhuurder zal de werkzaamheden binnen een redelijke termijn verrichten.

 1. Huurder dient verhuurder ten alle tijden in de gelegenheid te stellen om het sub 1 genoemde onderhoud en herstel uit te voeren.

Artikel 11  Veranderingen aan het gehuurde

 1. Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde, tenzij de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst eenvoudig en zonder hoge kosten ongedaan gemaakt kunnen worden. Kosten voor het ongedaan maken van de aanpassing is voor rekening van de huurder.
 2. Indien huurder ins strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 12 Onderhuur

 1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
 2. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en-of aansprakelijk is, geen schuld treft ten aanzien van het staan van de schade.
 2. Het in het eerste lid bepaalde laat onverlet dat huurder gehouden is krachtens de wet en deze overeenkomst om bepaalde zaken aan het gehuurde te onderhouden, herstellen en-of vervangen.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij

Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder gelden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevold van opzet of grove schuld van verhuurder zelf.

Artikel 14 Vergunningen

 1. Indien huurder wettelijk verplicht is over bepaalde vergunningen te beschikken, is de verantwoordelijkheid van de huurder dat hij aan de gestelde eisen voldoet.

Onder vergunningen wordt ook verstaan goedkeuringen en ontheffingen.

 Artikel 15 Tussentijdse beëindiging

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds beëindigen, indien huurder in           gebreke is. Huurder is in ieder geval in gebreke als 1 van de volgende omstandigheden zich voordoet

Huurder komt een bepaling in deze overeenkomst niet na

Huurder voldoet de huurprijs niet op het afgesproken tijdstip

Aan huurder wordt surseance ban betaling verleend of hij wordt in staat van faillissement verklaard.

Artikel 16 Einde huurovereenkomst en oplevering

 1. Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat zoals beschreven in het proces verbaal van oplevering, waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage van veroudering.
 2. Indien huurder de geconstateerde gebreken niet tijdig en volledig heeft hersteld of het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet conform de bepaling in lid1 heeft opgeleverd, is verhuurder gerechtigd deze op kosten van huurder zelf te laten verrichten.

Artikel 17 Levering en teruggave

 1. Huurder dient zelf de gehuurde goederen bij verhuurder op te halen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat verhuurder zich met het brengen en-of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd- gelost kan bereiken via een begaanbare weg.
 2. Huurder is gehouden, na het einde van de overeenkomst of na opzegging van de overeenkomst, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de overeenkomst het gehuurde terug te geven.
 3. De kosten voor de levering en teruggave van het gehuurde komen voor rekening van huurder, tenzij partijken uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 18 Boetebepaling

 1. Indien huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2, 9, 12, 13 en 15 overtreedt, verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van …………………….. euro alsook een bedrag van 2% van de boete voor iedere kalenderdag dat de overeenkomst voortduurt.
 2. Deze boete laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling dien het dicht in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank in het arrondissement waar verhuurder zijn woonplaats dan wel vestigingsplaats heeft bevoegd.

 

Aldus getekend

 

Verhuurder naam, handtekening en datum                          Huurder naam, handtekening en datum

…………………………………………………………………..                        ……………………………………………………………….

 

Neem er nooit genoegen mee dat de huurder zelf al een overeenkomst of een kopie voor u heeft gemaakt.

Maak altijd een foto of kopie van een persoonsbewijs, zodat u zelf kunt controleren of alle gegevens juist zijn.

Huurvanparticulieren.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor deze huurovereenkomst.